ஆதியாகமம் 5:9

5:9 ஏனோஸ் தொண்ணூறு வயதானபோது, கேனானைப் பெற்றான்.
Related Topics