ஆதியாகமம் 5:29

5:29 கர்த்தர் சபித்த பூமியிலே நமக்கு உண்டான வேலையிலும், நம்முடைய கைகளின் பிரயாசத்திலும், இவன் நம்மைத் தேற்றுவான் என்று சொல்லி, அவனுக்கு நோவா என்று பேரிட்டான்.
Related Topics


கர்த்தர் , சபித்த , பூமியிலே , நமக்கு , உண்டான , வேலையிலும் , நம்முடைய , கைகளின் , பிரயாசத்திலும் , இவன் , நம்மைத் , தேற்றுவான் , என்று , சொல்லி , அவனுக்கு , நோவா , என்று , பேரிட்டான் , ஆதியாகமம் 5:29 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 5 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 5 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 5 29 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 5 29 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 5 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 5 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 5 TAMIL BIBLE , Genesis 5 IN TAMIL , Genesis 5 29 IN TAMIL , Genesis 5 29 IN TAMIL BIBLE . Genesis 5 IN ENGLISH ,