ஆதியாகமம் 5:25

5:25 மெத்தூசலா நூற்றெண்பத்தேழு வயதானபோது, லாமேக்கைப் பெற்றான்.
Related Topics