ஆதியாகமம் 5:2

5:2 அவர்களை ஆணும் பெண்ணுமாகச் சிருஷ்டித்து, அவர்களை ஆசீர்வதித்து, அவர்களைச் சிருஷ்டித்த நாளிலே அவர்களுக்கு மனுஷர் என்று பேரிட்டார்.
Related Topics


அவர்களை , ஆணும் , பெண்ணுமாகச் , சிருஷ்டித்து , அவர்களை , ஆசீர்வதித்து , அவர்களைச் , சிருஷ்டித்த , நாளிலே , அவர்களுக்கு , மனுஷர் , என்று , பேரிட்டார் , ஆதியாகமம் 5:2 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 5 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 5 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 5 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 5 2 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 5 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 5 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 5 TAMIL BIBLE , Genesis 5 IN TAMIL , Genesis 5 2 IN TAMIL , Genesis 5 2 IN TAMIL BIBLE . Genesis 5 IN ENGLISH ,