ஆதியாகமம் 5:18

5:18 யாரேத் நூற்று அறுபத்திரண்டு வயதானபோது, ஏனோக்கைப் பெற்றான்.
Related Topics