ஆதியாகமம் 5:15

5:15 மகலாலெயேல் அறுபத்தைந்து வயதானபோது, யாரேதைப் பெற்றான்.
Related Topics