ஆதியாகமம் 5:12

5:12 கேனான் எழுபது வயதானபோது, மகலாலெயேலைப் பெற்றான்.
Related Topics