ஆதியாகமம் 14:2

14:2 அவர்கள் சோதோமின் ராஜாவாகிய பேராவோடும், கொமோராவின் ராஜாவாகிய பிர்சாவோடும், அத்மாவின் ராஜாவாகிய சிநேயாவோடும், செபோயீமின் ராஜாவாகிய செமேபரோடும், சோவார் என்னும் பேலாவின் ராஜாவோடும் யுத்தம்பண்ணினார்கள்.
Related Topics


அவர்கள் , சோதோமின் , ராஜாவாகிய , பேராவோடும் , கொமோராவின் , ராஜாவாகிய , பிர்சாவோடும் , அத்மாவின் , ராஜாவாகிய , சிநேயாவோடும் , செபோயீமின் , ராஜாவாகிய , செமேபரோடும் , சோவார் , என்னும் , பேலாவின் , ராஜாவோடும் , யுத்தம்பண்ணினார்கள் , ஆதியாகமம் 14:2 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 14 2 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 14 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 14 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 14 TAMIL BIBLE , Genesis 14 IN TAMIL , Genesis 14 2 IN TAMIL , Genesis 14 2 IN TAMIL BIBLE . Genesis 14 IN ENGLISH ,