ஆதியாகமம் 13:6

13:6 அவர்கள் ஒருமித்துக் குடியிருக்க அந்தப் பூமி அவர்களைத் தாங்கக் கூடாதிருந்தது; அவர்களுடைய ஆஸ்தி மிகுதியாயிருந்தபடியால், அவர்கள் ஒருமித்து வாசம்பண்ண ஏதுவில்லாமற்போயிற்று.
Related Topicsநம் தேவன் வல்லவர்-Rev. M. ARUL DOSS

யோபு 42:2 தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர்; நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது என்பதை அறிந்திருக்கிறேன். எபேசியர் 3:20; எரேமியா 32:19 1. தப்புவிக்க...
Read Moreஅவர்கள் , ஒருமித்துக் , குடியிருக்க , அந்தப் , பூமி , அவர்களைத் , தாங்கக் , கூடாதிருந்தது; , அவர்களுடைய , ஆஸ்தி , மிகுதியாயிருந்தபடியால் , அவர்கள் , ஒருமித்து , வாசம்பண்ண , ஏதுவில்லாமற்போயிற்று , ஆதியாகமம் 13:6 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 6 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 6 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 13 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 13 TAMIL BIBLE , Genesis 13 IN TAMIL , Genesis 13 6 IN TAMIL , Genesis 13 6 IN TAMIL BIBLE . Genesis 13 IN ENGLISH ,