ஆதியாகமம் 12:16

12:16 அவள் நிமித்தம் அவன் ஆபிராமுக்குத் தயைபாராட்டினான்; அவனுக்கு ஆடுமாடுகளும், கழுதைகளும், வேலைக்காரரும், வேலைக்காரிகளும், கோளிகைக் கழுதைகளும், ஒட்டகங்களும் கிடைத்தது.
Related Topics


அவள் , நிமித்தம் , அவன் , ஆபிராமுக்குத் , தயைபாராட்டினான்; , அவனுக்கு , ஆடுமாடுகளும் , கழுதைகளும் , வேலைக்காரரும் , வேலைக்காரிகளும் , கோளிகைக் , கழுதைகளும் , ஒட்டகங்களும் , கிடைத்தது , ஆதியாகமம் 12:16 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 16 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 12 16 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 12 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 12 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 12 TAMIL BIBLE , Genesis 12 IN TAMIL , Genesis 12 16 IN TAMIL , Genesis 12 16 IN TAMIL BIBLE . Genesis 12 IN ENGLISH ,