ஆதியாகமம் 10:9

10:9 இவன் கர்த்தருக்கு முன்பாகப் பலத்த வேட்டைக்காரனாயிருந்தான்; ஆகையால் கர்த்தருக்கு முன்பாகப் பலத்த வேட்டைக்காரனான நிம்ரோதைப் போல என்னும் வழக்கச்சொல் உண்டாயிற்று.
Related Topics


இவன் , கர்த்தருக்கு , முன்பாகப் , பலத்த , வேட்டைக்காரனாயிருந்தான்; , ஆகையால் , கர்த்தருக்கு , முன்பாகப் , பலத்த , வேட்டைக்காரனான , நிம்ரோதைப் , போல , என்னும் , வழக்கச்சொல் , உண்டாயிற்று , ஆதியாகமம் 10:9 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 10 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 10 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 10 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 10 9 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 10 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 10 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 10 TAMIL BIBLE , Genesis 10 IN TAMIL , Genesis 10 9 IN TAMIL , Genesis 10 9 IN TAMIL BIBLE . Genesis 10 IN ENGLISH ,