ஆதியாகமம் 10:28

10:28 ஓபாலையும், அபிமாவேலையும், சேபாவையும்,
Related Topics