ஆதியாகமம் 10:26

10:26 யொக்தான் அல்மோதாதையும், சாலேப்பையும், அசர்மாவேத்தையும், யேராகையும்,
Related Topics