ஆதியாகமம் 10:24

10:24 அர்பக்சாத் சாலாவைப்பெற்றான்; சாலா எபேரைப்பெற்றான்.
Related Topics