ஆதியாகமம் 10:21

10:21 சேமுக்கும் பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள்; அவன் ஏபேருடைய சந்ததியார் எல்லாருக்கும் தகப்பனும், மூத்தவனாகிய யாப்பேத்துக்குத் தம்பியுமாய் இருந்தான்.
Related Topics


சேமுக்கும் , பிள்ளைகள் , பிறந்தார்கள்; , அவன் , ஏபேருடைய , சந்ததியார் , எல்லாருக்கும் , தகப்பனும் , மூத்தவனாகிய , யாப்பேத்துக்குத் , தம்பியுமாய் , இருந்தான் , ஆதியாகமம் 10:21 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 10 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 10 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 10 21 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 10 21 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 10 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 10 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 10 TAMIL BIBLE , Genesis 10 IN TAMIL , Genesis 10 21 IN TAMIL , Genesis 10 21 IN TAMIL BIBLE . Genesis 10 IN ENGLISH ,