எபேசியர் 3:16

3:16 நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய்ப் பலப்படவும்,
Related Topicsஆவியின் கனி – நற்குணம்-Dr. Pethuru Devadason

நல்லவரும், நன்மை செய்கிறவருமாயிருக்கிற தேவனுடைய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். ஆவியின் கனி வரிசையில் நன்மைசெய்ய மனுஷன் கொண்டிருக்கும் ஆசையே...
Read More
நீயின்றி நானில்லை -

ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் இன்னொருவன் இருக்கிறான் வெளிப்பிரகாரமாய் இருக்கிற நம் சரீரம் நமது கண்கள் பார்க்கும் படியாக இறைவனால் வடிவமைக்கப்...
Read MoreTAMIL BIBLE எபேசியர் 3 , TAMIL BIBLE எபேசியர் , எபேசியர்IN TAMIL BIBLE , எபேசியர் IN TAMIL , எபேசியர் 3 TAMIL BIBLE , எபேசியர் 3 IN TAMIL , எபேசியர் 3 16 IN TAMIL , எபேசியர் 3 16 IN TAMIL BIBLE , எபேசியர் 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Ephesians 3 , TAMIL BIBLE Ephesians , Ephesians IN TAMIL BIBLE , Ephesians IN TAMIL , Ephesians 3 TAMIL BIBLE , Ephesians 3 IN TAMIL , Ephesians 3 16 IN TAMIL , Ephesians 3 16 IN TAMIL BIBLE . Ephesians 3 IN ENGLISH ,