மத்தேயு 21:22

21:22 மேலும், நீங்கள் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் ஜெபத்திலே எவைகளைக் கேட்பீர்களோ அவைகளையெல்லாம் பெறுவீர்கள் என்றார்.
Related Topicsஆவியின் கனி - விசுவாசம்-Dr. Pethuru Devadason

விசுவாசத்தைத் துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் விசுவாசக் குடும்பத்தார் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன்....
Read MoreTAMIL BIBLE மத்தேயு 21 , TAMIL BIBLE மத்தேயு , மத்தேயுIN TAMIL BIBLE , மத்தேயு IN TAMIL , மத்தேயு 21 TAMIL BIBLE , மத்தேயு 21 IN TAMIL , மத்தேயு 21 22 IN TAMIL , மத்தேயு 21 22 IN TAMIL BIBLE , மத்தேயு 21 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Matthew 21 , TAMIL BIBLE Matthew , Matthew IN TAMIL BIBLE , Matthew IN TAMIL , Matthew 21 TAMIL BIBLE , Matthew 21 IN TAMIL , Matthew 21 22 IN TAMIL , Matthew 21 22 IN TAMIL BIBLE . Matthew 21 IN ENGLISH ,