ஆபகூக் 2:4

2:4 இதோ அகங்காரியாயிருக்கிறானே, அவனுடைய ஆத்துமா அவனுக்குள் செம்மையானதல்ல; தன் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான்.
Related Topicsஆவியின் கனி - விசுவாசம்-Dr. Pethuru Devadason

விசுவாசத்தைத் துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் விசுவாசக் குடும்பத்தார் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன்....
Read MoreTAMIL BIBLE ஆபகூக் 2 , TAMIL BIBLE ஆபகூக் , ஆபகூக்IN TAMIL BIBLE , ஆபகூக் IN TAMIL , ஆபகூக் 2 TAMIL BIBLE , ஆபகூக் 2 IN TAMIL , ஆபகூக் 2 4 IN TAMIL , ஆபகூக் 2 4 IN TAMIL BIBLE , ஆபகூக் 2 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Habakkuk 2 , TAMIL BIBLE Habakkuk , Habakkuk IN TAMIL BIBLE , Habakkuk IN TAMIL , Habakkuk 2 TAMIL BIBLE , Habakkuk 2 IN TAMIL , Habakkuk 2 4 IN TAMIL , Habakkuk 2 4 IN TAMIL BIBLE . Habakkuk 2 IN ENGLISH ,