ஆதியாகமம் 9:27

9:27 யாப்பேத்தை தேவன் விருத்தியாக்குவார்; அவன் சேமுடைய கூடாரங்களில் குடியிருப்பான்; கானான் அவனுக்கு அடிமையாயிருப்பான் என்றான்.
Related Topics


யாப்பேத்தை , தேவன் , விருத்தியாக்குவார்; , அவன் , சேமுடைய , கூடாரங்களில் , குடியிருப்பான்; , கானான் , அவனுக்கு , அடிமையாயிருப்பான் , என்றான் , ஆதியாகமம் 9:27 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 27 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 27 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 9 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 9 TAMIL BIBLE , Genesis 9 IN TAMIL , Genesis 9 27 IN TAMIL , Genesis 9 27 IN TAMIL BIBLE . Genesis 9 IN ENGLISH ,