ஆதியாகமம் 9:20

9:20 நோவா பயிரிடுகிறவனாகி, திராட்சத்தோட்டத்தை நாட்டினான்.
Related Topics