ஆதியாகமம் 9:16

9:16 அந்த வில் மேகத்தில் தோன்றும்போது, தேவனுக்கும் பூமியின்மேலுள்ள சகலவித மாம்சஜீவன்களுக்கும் உண்டான நித்திய உடன்படிக்கையை நான் நினைவுகூரும்படிக்கு அதை நோக்கிப்பார்ப்பேன்.
Related Topics


அந்த , வில் , மேகத்தில் , தோன்றும்போது , தேவனுக்கும் , பூமியின்மேலுள்ள , சகலவித , மாம்சஜீவன்களுக்கும் , உண்டான , நித்திய , உடன்படிக்கையை , நான் , நினைவுகூரும்படிக்கு , அதை , நோக்கிப்பார்ப்பேன் , ஆதியாகமம் 9:16 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 16 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 16 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 9 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 9 TAMIL BIBLE , Genesis 9 IN TAMIL , Genesis 9 16 IN TAMIL , Genesis 9 16 IN TAMIL BIBLE . Genesis 9 IN ENGLISH ,