ஆதியாகமம் 9:12

9:12 அன்றியும் தேவன்: எனக்கும் உங்களுக்கும், உங்களிடத்தில் இருக்கும் சகல ஜீவஜந்துக்களுக்கும், நித்திய தலைமுறைகளுக்கென்று நான் செய்கிற உடன்படிக்கையின் அடையாளமாக:
Related Topics


அன்றியும் , தேவன்: , எனக்கும் , உங்களுக்கும் , உங்களிடத்தில் , இருக்கும் , சகல , ஜீவஜந்துக்களுக்கும் , நித்திய , தலைமுறைகளுக்கென்று , நான் , செய்கிற , உடன்படிக்கையின் , அடையாளமாக: , ஆதியாகமம் 9:12 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 9 12 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 9 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 9 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 9 TAMIL BIBLE , Genesis 9 IN TAMIL , Genesis 9 12 IN TAMIL , Genesis 9 12 IN TAMIL BIBLE . Genesis 9 IN ENGLISH ,