ஆதியாகமம் 7:8

7:8 தேவன் நோவாவுக்குக் கட்டளையிட்டபடியே, சுத்தமான மிருகங்களிலும், சுத்தமல்லாத மிருகங்களிலும், பூமியின்மேல் ஊரும் பிராணிகள் எல்லாவற்றிலும்,
Related Topics


தேவன் , நோவாவுக்குக் , கட்டளையிட்டபடியே , சுத்தமான , மிருகங்களிலும் , சுத்தமல்லாத , மிருகங்களிலும் , பூமியின்மேல் , ஊரும் , பிராணிகள் , எல்லாவற்றிலும் , , ஆதியாகமம் 7:8 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 7 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 8 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 8 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 7 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 7 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 7 TAMIL BIBLE , Genesis 7 IN TAMIL , Genesis 7 8 IN TAMIL , Genesis 7 8 IN TAMIL BIBLE . Genesis 7 IN ENGLISH ,