ஆதியாகமம் 7:4

7:4 இன்னும் ஏழுநாள் சென்றபின்பு, நாற்பதுநாள் இரவும் பகலும் பூமியின்மேல் மழையை வருஷிக்கப்பண்ணி, நான் உண்டாக்கின ஜீவஜந்துக்கள் அனைத்தையும் பூமியின்மேல் இராதபடி நிக்கிரகம் பண்ணுவேன் என்றார்.
Related Topics


இன்னும் , ஏழுநாள் , சென்றபின்பு , நாற்பதுநாள் , இரவும் , பகலும் , பூமியின்மேல் , மழையை , வருஷிக்கப்பண்ணி , நான் , உண்டாக்கின , ஜீவஜந்துக்கள் , அனைத்தையும் , பூமியின்மேல் , இராதபடி , நிக்கிரகம் , பண்ணுவேன் , என்றார் , ஆதியாகமம் 7:4 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 7 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 4 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 7 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 7 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 7 TAMIL BIBLE , Genesis 7 IN TAMIL , Genesis 7 4 IN TAMIL , Genesis 7 4 IN TAMIL BIBLE . Genesis 7 IN ENGLISH ,