ஆதியாகமம் 7:23

7:23 மனுஷர் முதல், மிருகங்கள், ஊரும் பிராணிகள், ஆகாயத்துப் பறவைகள் பரியந்தமும், பூமியின்மேல் இருந்த உயிருள்ள வஸ்துக்கள் யாவும் அழிந்து, அவைகள் பூமியில் இராதபடிக்கு நிக்கிரகமாயின; நோவாவும் அவனுடனே பேழையில் இருந்த உயிர்களும் மாத்திரம் காக்கப்பட்டன.
Related Topics


மனுஷர் , முதல் , மிருகங்கள் , ஊரும் , பிராணிகள் , ஆகாயத்துப் , பறவைகள் , பரியந்தமும் , பூமியின்மேல் , இருந்த , உயிருள்ள , வஸ்துக்கள் , யாவும் , அழிந்து , அவைகள் , பூமியில் , இராதபடிக்கு , நிக்கிரகமாயின; , நோவாவும் , அவனுடனே , பேழையில் , இருந்த , உயிர்களும் , மாத்திரம் , காக்கப்பட்டன , ஆதியாகமம் 7:23 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 7 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 23 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 23 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 7 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 7 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 7 TAMIL BIBLE , Genesis 7 IN TAMIL , Genesis 7 23 IN TAMIL , Genesis 7 23 IN TAMIL BIBLE . Genesis 7 IN ENGLISH ,