ஆதியாகமம் 7:21

7:21 அப்பொழுது மாம்சஜந்துக்களாகிய பறவைகளும், நாட்டு மிருகங்களும் காட்டு மிருகங்களும் பூமியின்மேல் ஊரும் பிராணிகள் யாவும், எல்லா நரஜீவன்களும், பூமியின்மேல் சஞ்சரிக்கிறவைகள் யாவும் மாண்டன.
Related Topics


அப்பொழுது , மாம்சஜந்துக்களாகிய , பறவைகளும் , நாட்டு , மிருகங்களும் , காட்டு , மிருகங்களும் , பூமியின்மேல் , ஊரும் , பிராணிகள் , யாவும் , எல்லா , நரஜீவன்களும் , பூமியின்மேல் , சஞ்சரிக்கிறவைகள் , யாவும் , மாண்டன , ஆதியாகமம் 7:21 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 7 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 21 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 21 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 7 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 7 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 7 TAMIL BIBLE , Genesis 7 IN TAMIL , Genesis 7 21 IN TAMIL , Genesis 7 21 IN TAMIL BIBLE . Genesis 7 IN ENGLISH ,