ஆதியாகமம் 7:2

7:2 பூமியின்மீதெங்கும் வித்தை உயிரோடே காக்கும் பொருட்டு, நீ சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும், ஆணும் பெண்ணுமாக எவ்வேழு ஜோடும், சுத்தமல்லாத மிருகங்களில் ஆணும் பெண்ணுமாக ஒவ்வொரு ஜோடும்,
Related Topics


பூமியின்மீதெங்கும் , வித்தை , உயிரோடே , காக்கும் , பொருட்டு , நீ , சுத்தமான , சகல , மிருகங்களிலும் , ஆணும் , பெண்ணுமாக , எவ்வேழு , ஜோடும் , சுத்தமல்லாத , மிருகங்களில் , ஆணும் , பெண்ணுமாக , ஒவ்வொரு , ஜோடும் , , ஆதியாகமம் 7:2 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 7 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 2 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 2 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 7 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 7 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 7 TAMIL BIBLE , Genesis 7 IN TAMIL , Genesis 7 2 IN TAMIL , Genesis 7 2 IN TAMIL BIBLE . Genesis 7 IN ENGLISH ,