ஆதியாகமம் 7:16

7:16 தேவன் அவனுக்குக் கட்டளையிட்டபடியே, ஆணும் பெண்ணுமாகச் சகலவித மாம்ச ஜந்துக்களும் உள்ளே பிரவேசித்தன; அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை உள்ளேவிட்டுக் கதவை அடைத்தார்.
Related Topics


தேவன் , அவனுக்குக் , கட்டளையிட்டபடியே , ஆணும் , பெண்ணுமாகச் , சகலவித , மாம்ச , ஜந்துக்களும் , உள்ளே , பிரவேசித்தன; , அப்பொழுது , கர்த்தர் , அவனை , உள்ளேவிட்டுக் , கதவை , அடைத்தார் , ஆதியாகமம் 7:16 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 7 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 16 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 7 16 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 7 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 7 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 7 TAMIL BIBLE , Genesis 7 IN TAMIL , Genesis 7 16 IN TAMIL , Genesis 7 16 IN TAMIL BIBLE . Genesis 7 IN ENGLISH ,