ஆதியாகமம் 13:4

13:4 தான் முதல்முதல் ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கினதுமான ஸ்தலமட்டும் போனான்; அங்கே ஆபிராம் கர்த்தருடைய நாமத்தைத் தொழுதுகொண்டான்.
Related Topics


தான் , முதல்முதல் , ஒரு , பலிபீடத்தை , உண்டாக்கினதுமான , ஸ்தலமட்டும் , போனான்; , அங்கே , ஆபிராம் , கர்த்தருடைய , நாமத்தைத் , தொழுதுகொண்டான் , ஆதியாகமம் 13:4 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 4 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 13 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 13 TAMIL BIBLE , Genesis 13 IN TAMIL , Genesis 13 4 IN TAMIL , Genesis 13 4 IN TAMIL BIBLE . Genesis 13 IN ENGLISH ,