ஆதியாகமம் 13:14

13:14 லோத்து ஆபிராமைவிட்டுப் பிரிந்தபின்பு, கர்த்தர் ஆபிராமை நோக்கி: உன் கண்களை ஏறெடுத்து, நீ இருக்கிற இடத்திலிருந்து வடக்கேயும், தெற்கேயும், கிழக்கேயும், மேற்கேயும் நோக்கிப்பார்.
Related Topics


லோத்து , ஆபிராமைவிட்டுப் , பிரிந்தபின்பு , கர்த்தர் , ஆபிராமை , நோக்கி: , உன் , கண்களை , ஏறெடுத்து , நீ , இருக்கிற , இடத்திலிருந்து , வடக்கேயும் , தெற்கேயும் , கிழக்கேயும் , மேற்கேயும் , நோக்கிப்பார் , ஆதியாகமம் 13:14 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 13 14 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 13 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 13 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 13 TAMIL BIBLE , Genesis 13 IN TAMIL , Genesis 13 14 IN TAMIL , Genesis 13 14 IN TAMIL BIBLE . Genesis 13 IN ENGLISH ,