உபாகமம் 8:3

8:3 அவர் உன்னைச் சிறுமைப்படுத்தி, உன்னைப் பசியினால் வருத்தி, மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல, கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை உனக்கு உணர்த்தும்படிக்கு, நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாதிருந்த மன்னாவினால் உன்னைப் போஷித்தார்.
Related Topicsநீயின்றி நானில்லை -

ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் இன்னொருவன் இருக்கிறான் வெளிப்பிரகாரமாய் இருக்கிற நம் சரீரம் நமது கண்கள் பார்க்கும் படியாக இறைவனால் வடிவமைக்கப்...
Read MoreTAMIL BIBLE உபாகமம் 8 , TAMIL BIBLE உபாகமம் , உபாகமம்IN TAMIL BIBLE , உபாகமம் IN TAMIL , உபாகமம் 8 TAMIL BIBLE , உபாகமம் 8 IN TAMIL , உபாகமம் 8 3 IN TAMIL , உபாகமம் 8 3 IN TAMIL BIBLE , உபாகமம் 8 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE DEUTERONOMY 8 , TAMIL BIBLE DEUTERONOMY , DEUTERONOMY IN TAMIL BIBLE , DEUTERONOMY IN TAMIL , DEUTERONOMY 8 TAMIL BIBLE , DEUTERONOMY 8 IN TAMIL , DEUTERONOMY 8 3 IN TAMIL , DEUTERONOMY 8 3 IN TAMIL BIBLE . DEUTERONOMY 8 IN ENGLISH ,