2தீமோத்தேயு 3:1-5

3:1 எப்படியெனில், மனுஷர்கள் தற்பிரியராயும், பணப்பிரியராயும், வீம்புக்காரராயும், அகந்தையுள்ளவர்களாயும், தூஷிக்கிறவர்களாயும், தாய் தகப்பன்மாருக்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களாயும், நன்றியறியாதவர்களாயும், பரிசுத்தமில்லாதவர்களாயும்,
3:2 சுபாவ அன்பில்லாதவர்களாயும், இணங்காதவர்களாயும், அவதூறு செய்கிறவர்களாயும், இச்சையடக்கமில்லாதவர்களாயும், கொடுமையுள்ளவர்களாயும், நல்லோரைப் பகைக்கிறவர்களாயும்,
3:3 துரோகிகளாயும், துணிகரமுள்ளவர்களாயும், இறுமாப்புள்ளவர்களாயும், தேவப்பிரியராயிராமல் சுகபோகப்பிரியராயும்,
3:4 தேவபக்தியின் வேஷத்தைத் தரித்து அதின் பெலனை மறுதலிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள்; இப்படிப்பட்டவர்களை நீ விட்டு விலகு.
3:5 பாவங்களால் நிறைந்து, பற்பல இச்சைகளால் இழுப்புண்டு,
Related Topicsஆவியின் கனி - விசுவாசம்-Dr. Pethuru Devadason

விசுவாசத்தைத் துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் விசுவாசக் குடும்பத்தார் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன்....
Read MoreTAMIL BIBLE 2தீமோத்தேயு 3 , TAMIL BIBLE 2தீமோத்தேயு , 2தீமோத்தேயுIN TAMIL BIBLE , 2தீமோத்தேயு IN TAMIL , 2தீமோத்தேயு 3 TAMIL BIBLE , 2தீமோத்தேயு 3 IN TAMIL , 2தீமோத்தேயு 3 1 IN TAMIL , 2தீமோத்தேயு 3 1 IN TAMIL BIBLE , 2தீமோத்தேயு 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE 2Timothy 3 , TAMIL BIBLE 2Timothy , 2Timothy IN TAMIL BIBLE , 2Timothy IN TAMIL , 2Timothy 3 TAMIL BIBLE , 2Timothy 3 IN TAMIL , 2Timothy 3 1 IN TAMIL , 2Timothy 3 1 IN TAMIL BIBLE . 2Timothy 3 IN ENGLISH ,