2கொரிந்தியர் 5:1

5:1 பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய வீடு அழிந்துபோனாலும், தேவனால் கட்டப்பட்ட கைவேலையல்லாத நித்திய வீடு பரலோகத்திலே நமக்கு உண்டென்று அறிந்திருக்கிறோம்.
Related Topicsநீயின்றி நானில்லை -

ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் இன்னொருவன் இருக்கிறான் வெளிப்பிரகாரமாய் இருக்கிற நம் சரீரம் நமது கண்கள் பார்க்கும் படியாக இறைவனால் வடிவமைக்கப்...
Read MoreTAMIL BIBLE 2கொரிந்தியர் 5 , TAMIL BIBLE 2கொரிந்தியர் , 2கொரிந்தியர்IN TAMIL BIBLE , 2கொரிந்தியர் IN TAMIL , 2கொரிந்தியர் 5 TAMIL BIBLE , 2கொரிந்தியர் 5 IN TAMIL , 2கொரிந்தியர் 5 1 IN TAMIL , 2கொரிந்தியர் 5 1 IN TAMIL BIBLE , 2கொரிந்தியர் 5 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE 2Corinthians 5 , TAMIL BIBLE 2Corinthians , 2Corinthians IN TAMIL BIBLE , 2Corinthians IN TAMIL , 2Corinthians 5 TAMIL BIBLE , 2Corinthians 5 IN TAMIL , 2Corinthians 5 1 IN TAMIL , 2Corinthians 5 1 IN TAMIL BIBLE . 2Corinthians 5 IN ENGLISH ,