1யோவான் 1:10

1:10 நாம் பாவஞ்செய்யவில்லையென்போமானால், நாம் அவரைப் பொய்யராக்குகிறவர்களாயிருப்போம், அவருடைய வார்த்தை நமக்குள் இராது.
Related Topicsகறுப்பாயிருந்தாலும் அழகாயிருக்கிறேன் -T. Job Anbalagan

"எருசலேமின் குமாரத்திகளே! கேதாரின் கூடாரங்களைப்போலவும் சாலொமோனின் திரைகளைப்போலவும், நான் கறுப்பாயிருந்தாலும்...
Read MoreTAMIL BIBLE 1யோவான் 1 , TAMIL BIBLE 1யோவான் , 1யோவான்IN TAMIL BIBLE , 1யோவான் IN TAMIL , 1யோவான் 1 TAMIL BIBLE , 1யோவான் 1 IN TAMIL , 1யோவான் 1 10 IN TAMIL , 1யோவான் 1 10 IN TAMIL BIBLE , 1யோவான் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE 1John 1 , TAMIL BIBLE 1John , 1John IN TAMIL BIBLE , 1John IN TAMIL , 1John 1 TAMIL BIBLE , 1John 1 IN TAMIL , 1John 1 10 IN TAMIL , 1John 1 10 IN TAMIL BIBLE . 1John 1 IN ENGLISH ,