1கொரிந்தியர் 3:16

3:16 நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமயிருக்கிறீர்களென்றும், தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருக்கிறாரென்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா?
Related Topicsநீயின்றி நானில்லை -

ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் இன்னொருவன் இருக்கிறான் வெளிப்பிரகாரமாய் இருக்கிற நம் சரீரம் நமது கண்கள் பார்க்கும் படியாக இறைவனால் வடிவமைக்கப்...
Read MoreTAMIL BIBLE 1கொரிந்தியர் 3 , TAMIL BIBLE 1கொரிந்தியர் , 1கொரிந்தியர்IN TAMIL BIBLE , 1கொரிந்தியர் IN TAMIL , 1கொரிந்தியர் 3 TAMIL BIBLE , 1கொரிந்தியர் 3 IN TAMIL , 1கொரிந்தியர் 3 16 IN TAMIL , 1கொரிந்தியர் 3 16 IN TAMIL BIBLE , 1கொரிந்தியர் 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE 1Corinthians 3 , TAMIL BIBLE 1Corinthians , 1Corinthians IN TAMIL BIBLE , 1Corinthians IN TAMIL , 1Corinthians 3 TAMIL BIBLE , 1Corinthians 3 IN TAMIL , 1Corinthians 3 16 IN TAMIL , 1Corinthians 3 16 IN TAMIL BIBLE . 1Corinthians 3 IN ENGLISH ,