1கொரிந்தியர் 11:10

11:10 ஆகையால் தூதர்களினிமித்தம் ஸ்திரீயானவள் தலையின்மேல் முக்காடிட்டுக்கொள்ளவேண்டும்.
Related Topicsபெண்களுக்கான தேவனுடைய தெய்வீக ஒழுங்குமுறை-Mrs. Helen Jacob.

தேவன் ஆதாமையும் ஏவாளையும் தமது சாயலின்படி சிருஷ்டித்து,  பூமியின் மீது ஆளுகையை அளித்து, நன்மைத் தீமை அறியத்தக்க மரத்தின் கனியை புசிக்கக்கூடாது...
Read MoreTAMIL BIBLE 1கொரிந்தியர் 11 , TAMIL BIBLE 1கொரிந்தியர் , 1கொரிந்தியர்IN TAMIL BIBLE , 1கொரிந்தியர் IN TAMIL , 1கொரிந்தியர் 11 TAMIL BIBLE , 1கொரிந்தியர் 11 IN TAMIL , 1கொரிந்தியர் 11 10 IN TAMIL , 1கொரிந்தியர் 11 10 IN TAMIL BIBLE , 1கொரிந்தியர் 11 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE 1Corinthians 11 , TAMIL BIBLE 1Corinthians , 1Corinthians IN TAMIL BIBLE , 1Corinthians IN TAMIL , 1Corinthians 11 TAMIL BIBLE , 1Corinthians 11 IN TAMIL , 1Corinthians 11 10 IN TAMIL , 1Corinthians 11 10 IN TAMIL BIBLE . 1Corinthians 11 IN ENGLISH ,