Tamil Bible

ரோமர் 12:8

12:8 புத்திசொல்லுகிறவன் புத்திசொல்லுகிறதிலும் தரித்திருக்கக்கடவன்; பகிர்ந்து கொடுக்கிறவன் வஞ்சனையில்லாமல் கொடுக்கக்கடவன்; முதாலாளியானவன் ஜாக்கிரதையாயிருக்கக்கடவன்; இரக்கஞ்செய்கிறவன் உற்சாகத்துடனே செய்யக்கடவன்.
tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download, TAMIL BIBLE ரோமர் 12 , TAMIL BIBLE ரோமர் , ரோமர்IN TAMIL BIBLE , ரோமர் IN TAMIL , ரோமர் 12 TAMIL BIBLE , ரோமர் 12 IN TAMIL , ரோமர் 12 8 IN TAMIL , ரோமர் 12 8 IN TAMIL BIBLE , ரோமர் 12 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Romans 12 , TAMIL BIBLE Romans , Romans IN TAMIL BIBLE , Romans IN TAMIL , Romans 12 TAMIL BIBLE , Romans 12 IN TAMIL , Romans 12 8 IN TAMIL , Romans 12 8 IN TAMIL BIBLE . Romans 12 IN ENGLISH ,