Tamil Bible

ரோமர் 12:14

12:14 உங்களைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள், ஆசீர்வதிக்கவேண்டியதேயன்றி சபியாதிருங்கள்.
tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download, TAMIL BIBLE ரோமர் 12 , TAMIL BIBLE ரோமர் , ரோமர்IN TAMIL BIBLE , ரோமர் IN TAMIL , ரோமர் 12 TAMIL BIBLE , ரோமர் 12 IN TAMIL , ரோமர் 12 14 IN TAMIL , ரோமர் 12 14 IN TAMIL BIBLE , ரோமர் 12 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Romans 12 , TAMIL BIBLE Romans , Romans IN TAMIL BIBLE , Romans IN TAMIL , Romans 12 TAMIL BIBLE , Romans 12 IN TAMIL , Romans 12 14 IN TAMIL , Romans 12 14 IN TAMIL BIBLE . Romans 12 IN ENGLISH ,